Tietosuojaseloste- Varainhankinnan lahjoittajarekisteri

(EU -tietosuoja-asetus (2016/679), Henkilötietolaki 523/1999)

Päivitetty 11.1.2018

1 Rekisterinpitäjä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
PL 207, 40101 Jyväskylä
+358 20 743 8100

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa, yhteystiedot virka-aikana

Hallintojohtaja Mikko Salminen
PL 207, 40101 Jyväskylä
etunimi.sukunimi[a]jamk.fi

Puhelinvaihde: +358 20 743 8100

3 Rekisterin nimi

Varainhankinnan lahjoittajarekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on kerätä Opetus- ja kulttuuriministeriön vaatimat tiedot Jyväskylän ammattikorkeakoulun varainhankintakampanjassa lahjoittaneista. (OKM ohje OKM/2/500/2017).

Tietojen käsittely perustuu ammattikorkeakoululakiin, rahankeräyslakiin (255/2006) ja valtioneuvoston asetukseen rahankeräyksistä (503/2006).

5 Rekisterin tietosisältö

 • Lahjoitustapa
 • Henkilötunnus
 • Sukunimi
 • Etunimi
 • Organisaation nimi
 • Yhteyshenkilön etunimi
 • Yhteyshenkilön sukunimi
 • Y-tunnus (vain yritykset, lahjakirja)
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Lahjoituksen summa euroina
 • Lahjoittajan viesti ammattikorkeakoululle

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Lahjoittajien tiedot kerätään sähköisen lahjoituslomakkeen ja paperisen lahjakirjan kautta.

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan verottajalle, opetusministeriölle sekä poliisihallitukselle. Tietojen luovutus perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön varainhankinnan ohjeistukseen (OKM/2/500/2017) ja rahankeräyslakiin (255/2006). Tietoja luovutetaan raportoinnin yhteydessä em. tahoille.

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilyttäminen

Lahjoittajan tiedot kerätään Webropol-lomakkeella, jonka suljettu henkilökohtainen linkki toimitetaan lahjoittajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Tiedot siirretään lomakkeelta lahjakirjalle ja poistetaan välittömästi Webropolista. Lahjakirja toimitetaan lahjoittajalle paperisena. JAMK arkistoi lahjakirjat sähköisesti asianhallintaan ja niiden säilytyksessä noudatetaan JAMKin tiedonohjaussuunnitelmaa (säilytysaika 10 vuotta).

Järjestelmään pääsy on rajattu JAMKissa työtehtävien mukaisesti tietyille henkilöille. Järjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttöoikeudet päättyvät henkilön työsuhteen päätyttyä ja siirtyessä toisiin tehtäviin. Järjestelmään ei myönnetä ulkopuolisia käyttäjätunnuksia. Palvelimet sijaitsevat lukitussa tilassa ja varmenteet tiedoista otetaan säännönmukaisesti.

9 Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle. Tarkastuspyynnöt osoitetaan: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Mikko R. Salminen, PL 207, 40101 Jyväskylä.

Lisätietoja tarkastusoikeudesta: http://helpdesk.jamk.fi/fi/tietosuojaselosteet/

10 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.  Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti rekisterin yhteyshenkilölle. Tarkastuspyynnöt osoitetaan: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Mikko R. Salminen, PL 207, 40101 Jyväskylä.

11 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 • Julkisia henkilötietoja annetaan pyydettäessä nähtäväksi ammattikorkeakoululain (932/2014) ja osakeyhtiölain (324/2006) puitteissa.
 • Henkilötietoja luovutetaan pyynnöstä julkisuuslain (621/1999) 13 §:n ja 16 §:n 3mom. mukaisesti.
 • Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin määräytyy julkisuuslain 11 §:n nojalla.
 • Oikeus saada tietoja itseään koskevasta asiakirjasta määräytyy julkisuuslain12 §:n nojalla.
 • Henkilötietolain 26 §:n nojalla rekisteröidyllä on häntä itseään koskevientietojen tarkastusoikeus.

Asiakirjojen julksuudessa noudatetaan Lakia viranomiasen toiminnan julkisuudesta 621/1999 (24§) sekä erityislainsäädäntöä (Finlex).

12 Tietosuojavastaava

Mirja Nojonen
Suunnittelija, Administrative Planner
+358 40 576 4450
Jyväskylän ammattikorkeakoulu | JAMK University of Applied Sciences
ICT-palvelut
Rajakatu 35
FI-40200 Jyväskylä, Finland