Tietosuojaseloste – Kameravalvonta (Jamk)

EU yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Päivitetty 1.2.2019

1 Rekisterin nimi

Jyväskylän ammattikorkeakoulun tallentava kameravalvonta

2 Rekisterinpitäjä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy

PL 207, 40101 Jyväskylä
+358 20 743 8100

3 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa, yhteystiedot virka-aikana

  • Rekisteristä vastaava johtaja: Hallintojohtaja
  • Rekisterin yhteyshenkilöt: Sisällöllinen pääkäyttäjä turvallisuuskoordinaattori
  • Tekninen pääkäyttäjä järjestelmäsuunnittelija ICT-palvelut

etunimi.sukunimi[a]jamk.fi

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tallentavan kameravalvontajärjestelmä tarkoitus on

  • tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistaminen
  • omaisuuden suojaaminen
  • turvallisuutta ja omaisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen tai selvittäminen

5 Rekisterin tietosisältö

  • Valvontakameran kuvatallenne
  • Tallennuspaikka
  • Tallennusaika

6 Käsittelyperuste

Yleinen etu ja julkinen valta (turvallisuus, rikosten ennaltaehkäisy ja selvittäminen)

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Kameravalvonta kuvaa reaaliaikaisesti ja tallentaen kuvaa ja henkilöitä määritetystä alueesta. Kamera käynnistyy kun sen alueelle tulee liikettä.

8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yleisen aukioloajan ulkopuolella alueen vartioinnista vastaa vartioimisliike siten kuin siitä on yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (1085/2015) 73§:n tarkoittamassa toimeksiantosopimuksessa sovittu.

Kävijätietoa ja kameravalvonnan kuva-aineistoa voidaan luovuttaa Jamkin sisäisen turvallisuuden valvonnan toteuttamiseen tai luovuttaa poliisille esitutkintamateriaaliksi.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Tallentimet ja tallentuva materiaali sijaitsevat lukituissa tiloissa joihin pääsyoikeudet on vain nimetyillä henkilöillä.

10 Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen kameravalvonnan tarkoituksen toteuttamiseksi, kuitenkin enintään yhden (1) kuukauden ajan, jonka jälkeen tiedot hävitetään. Erityisen syyn vuoksi tallenteita voidaan säilyttää pidempäänkin.

11 Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin tietoja ei käytetä automatisoituihin yksittäispäätöksiin eikä profilointiin

12 Rekisteröidyn oikeudet

Tallentava kameravalvonta on osa henkilö- ja tilaturvallisuutta ja niiden toteuttamiseen vaikuttavat kuva-aineisto ja lokitiedot ovat salassa pidettävää tietoa (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24.1§7). Tietoa luovutetaan vain Jamkin sisäisen turvallisuuden valvonnan toteuttamiseen väärinkäyttöepäilyssä tai rikosepäilyssä poliisille esitutkintamateriaaliksi.

Tietoa Jamkin tietosuojavastaavasta ja rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta kerrotaan Jamkin tietosuojalausekkeessa ja Rekisteröidyn oikeudet-sivulla.