Tietosuojaseloste – Kameravalvonta (Sähköinen tenttitila)

EU yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Päivitetty 11.2.2019

1 Rekisterin nimi

Sähköisen tenttitilan tallentava kameravalvonta

(Sähköinen tentti -tietosuojaseloste)

2 Rekisterinpitäjä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy                                                                    

PL 207, 40101 Jyväskylä                                                                                        +358 20 743 8100

3 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa, yhteystiedot virka-aikana

 • Rekisteristä vastaava johtaja: Vararehtori Heikki Malinen
 • Prosessista vastaava: Koulutuksen kehittämispäällikkö Sirpa Tuomi
 • Rekisterin yhteyshenkilö: Sisällöllinen pääkäyttäjä Rika Nakamura
 • Tekninen pääkäyttäjä: Marko Kautiainen                              
  etunimi.sukunimi[a]jamk.fi

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tallentavan kameravalvontajärjestelmä tarkoitus on

 • tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistaminen  
 • omaisuuden suojaaminen  
 • turvallisuutta ja omaisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen tai selvittäminen 
 • tenttitilanteessa tapahtuneiden väärinkäytösten selvittäminen

5 Rekisterin tietosisältö

 • Valvontakameran kuva- ja äänitallenne
 • Tallennuspaikka
 • Tallennusaika

6 Käsittelyperuste

Yleinen etu ja julkinen valta (turvallisuus, rikosten ennaltaehkäisy ja selvittäminen) sekä lakisääteinen tehtävä (opetuksen toteuttaminen)

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Kameravalvonta kuvaa reaaliaikaisesti ja tallentaen kuvaa ja henkilöitä määritetystä alueesta. Kamera käynnistyy, kun tenttitilassa on liikettä.

8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kävijätietoa ja kameravalvonnan kuva-aineistoa voidaan luovuttaa Jamkin sisäisen turvallisuuden valvonnan toteuttamiseen tai luovuttaa poliisille esitutkintamateriaaliksi. Tietoa voidaan luovuttaa Jamkin henkilökunnalle tarpeelliseksi katsottavassa laajuudessa, jos tiedot liittyvät tai niiden epäillään liittyvän mahdollisen tenttitilanteen väärinkäytösepäilyn vuoksi

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Tallentimet ja tallentuva materiaali sijaitsevat Jamkin lukituissa tiloissa joihin pääsyoikeudet on vain nimetyillä henkilöillä. Rekisterin käyttäjillä on henkilökohtainen tunnus ja salasana. Käyttäjätunnuksen perusteella määräytyvät heidän oikeutensa nähdä ja tehdä muutoksia tietosisältöön. Järjestelmän käyttöoikeus poistetaan henkilön siirtyessä toisiin tehtäviin. 

10 Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen kameravalvonnan tarkoituksen toteuttamiseksi, kuitenkin enintään 30 vuorokauden ajan, jonka jälkeen tiedot hävitetään automaattisesti.

11 Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin tietoja ei käytetä automatisoituihin yksittäispäätöksiin eikä profilointiin.

12 Rekisteröidyn oikeudet

Tallentava kameravalvonta on osa henkilö- ja tilaturvallisuutta ja niiden toteuttamiseen vaikuttavat kuva-aineisto ja lokitiedot ovat salassa pidettävää tietoa (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24.1§7). Tietoa luovutetaan vain Jamkin sisäisen turvallisuuden valvonnan toteuttamiseen väärinkäyttöepäilyssä tai rikosepäilyssä poliisille esitutkintamateriaaliksi.

Tietoa Jamkin tietosuojavastaavasta ja rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta kerrotaan Jamkin tietosuojalausekkeessa ja Rekisteröidyn oikeudet-sivulla.