LIKEn strategisten tavoitteiden toteutuminen opinnäytetyöprojektissa -tutkimuksen tietosuojaseloste

Tieteellisen tutkimuksen tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste sisältää ne tiedot, jotka tulee kertoa tutkittavalle käsiteltäessä henkilötietoja tieteellisessä tutkimuksessa sekä käsittelytoimista tehtävän selosteen tiedot. Henkilötietoja ovat sellaiset tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti esimerkiksi yhdistämällä yksittäinen tieto johonkin toiseen tietoon, joka mahdollistaa tunnistamisen.

Tietosuojaselosteen avulla huolehditaan rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuudesta. Osoitusvelvollisuus on keskeinen periaate tietosuoja-asetuksessa ja tarkoittaa, että rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan noudattavansa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojaseloste voi toimia myös pohjana tutkittaville annettavan informaation laatimiseen.

Tutkimuksen nimi

”LIKEn strategisten tavoitteiden toteutuminen opinnäytetyöprojektissa”

  • Tutkimuksen rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy

PL 207, 40101 Jyväskylä

+358 20 743 8100

  • Tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako

JAMK Liiketalousyksikkö, suomenkieliset YAMK koulutusohjelmat (restonomi ja tradenomi)

  • Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä

Esihenkilö koulutuspäällikkö Pertti Pernu, LIKE (tutkimuksella ei ole varsinaista johtajaa tai ryhmää, tekijä tekee tutkimuksen yksin)

  • Tutkimuksen suorittajat

Tarja Niemelä, lehtori

  • Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Annukka Akselin, tietosuoja@jamk.fi, LIKE: yhteyshenkilö Jukka Turpeinen

  • Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa

Tarja Niemelä, Rissalankuja 2 C 3, 03100 Nummela, tarja.niemela@jamk.fi, 045-1297400

  • Tutkimuksen luonne ja kesto

Kertatutkimus

Tutkimuksen kestoaika: 1.1.-30.6.2022. Henkilötietoja käsitellään tutkimuksen, webropol-kyselyn eli aineistonkeruun aikana.

Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen: Henkilötietoja sisältävä tutkimusaineisto hävitetään.

Mihin aineisto arkistoidaan ja kuinka pitkäksi aikaa: Kysely arkistoidaan Jamkin H-asemalle siksi aikaa, että tutkimus saadaan raportoitua ja mahdollisesti julkaistua jossakin alan lehdessä

  • Mikä on henkilötietojen käsittelytarkoitus?

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:

Tietoja tarvitaan lähinnä webropol-kyselyn lähettämiseen ja kyselyn joihinkin taustakysymyksiin. Kyselyssä vastaajilta kysytään tunnistetietojen näkökulmasta koulutusohjelma/tutkinto-ohjelma, valmistumisvuosi ja saapumis-/opiskeluryhmän koodi.

Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?

Tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi

Mitä henkilötietoja tutkimusaineisto sisältää?

Kyselyä lähetettässä ei tarvita kuin sähköpostiosoite. Kyselyssä vastaajilta kysytään tunnistetietojen näkäkulmasta koulutusohjelma/tutkinto-ohjelma, valmistumisvuosi, saapumisryhmän koodi.

Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?

Suoraan tutkimukseen osallistuvilta, sähköinen kysely. Tutkittavalla ei ole velvollisuutta toimittaa tarvittavia henkilötietoja, osallistuminen on vapaaehtoista.

Tietojen siirto/luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle?

Tietoja ei siirretä ulkopuolisille.

Tietojen siirto/luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Automatisoitu päätöksenteko

Tieteellisessä tutkimuksessa henkilötietojen käsittelyä ei käytetä osallistujia koskevaan päätöksentekoon.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Tutkimuksen osalta on tehty eettinen ennakkoarviointi: Ei

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot on suojattu seuraavasti:

Webropol-kysely, aineiston hallinta ja säilyttäminen H-asemalla salasanojen takana. Kyselyn laadinnassa huomioidaan tietosuojaseikat ja vastaajan sähköpostiin viittaavat tunnistetiedot häivytetään.

Pseudonymisointi ja anonymisointi

Aineisto anonymisoidaan aineiston perustamisvaiheessa. Kaikki tunnistetiedot poistetaan täydellisesti, jotta paluuta tunnisteelliseen tietoon ei ole eikä aineistoon voida yhdistää uusia tietoja.

Tutkimukseen osallistuvan oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen

Rekisteröidyn oikeuksista ei poiketa tässä tutkimuksessa.