Teollisen puurakentamisen kehittäminen Keski-Suomessa -projektin tietosuojaseloste

1 Rekisterin nimiTeollisen puurakentamisen kehittäminen Keski-Suomessa -projektin tietosuojaseloste
2 RekisterinpitäjäJyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy PL 207, 40101 Jyväskylä Y-tunnus 1006550-2 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia PL 472, 40101 Jyväskylä Y-tunnus 0208201-1 Suomen metsäkeskus – Finlands skogscentral Aleksanterinkatu 18 A, 15140 Lahti Y-tunnus 2440921-4
 3 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa, yhteystiedot virka-aikanaJamk: Projektipäällikkö Heidi Hämäläinen-Laitinen Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä heidi.hamalainen-laitinen@jamk.fi | +358504721623 Jamkin tietosuojavastaava: tietosuoja@jamk.fi Gradia: Markus Vehniäinen: markus.vehniainen@gradia.fi Metsäkeskus: Johanna Pulli: johanna.pulli@metsakeskus.fi
4 Henkilötietojen käsittely ja sen tarkoitusHenkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisteröidyn suostumus. Teollisen puurakentamisen kehittäminen Keski-Suomessa-projektin rekisterin ja sen sisältämien henkilötietojen tarkoituksena on tukea projektia tavoitteessaan. Projektin tavoitteena on kehittää teollisen puurakentamisen prosesseja sekä osaamista ja edistää teollisen puurakentamisen kasvua Keski-Suomessa.​ Projekti toteutetaan ajalla 1.1.2023-31.12.2025. Rekisterin tarkoituksena on myös TeopuuKS-projektin toteutukseen ja toimintaan liittyvien tietojen kerääminen esimerkiksi projektin yhteistyön toteutumiseksi, yhteyden pitämiseksi eri kohderyhmille sekä projektissa tehtävien selvitysten, tutkimusten ja arviointien toteuttamiseksi. Projektin aikana tehtävien kyselyiden, haastattelujen, arviointien ja työpajojen tavoitteena on tiedon hankkiminen vaihtoehtoisten kustannus- ja energiatehokkaiden toiminta- ja tuotantomallien sekä yhteistyömallin tuottamiseksi. Lisäksi tuloksista tehdään yhteenvetoja ja raportteja. Näistä raportoidaan hankkeen tilaisuuksissa ja erilaisissa julkaisuissa. Edellä mainittujen toimenpiteiden ensisijaisena kohdejoukkona ovat projektiin osallistuvat keskisuomalaiset valmistavan teollisuuden mikro- ja pk-yritysten yrittäjät, johtajat ja henkilöstö sekä alueen kuntien toimijat. Rekisterissä käsitellään edellä mainittujen kohdejoukkojen edustajien henkilötietoja. Tietojen kerääminen tapahtuu sähköisesti Jamkin tarjoamalla Webropol-kyselyohjelmalla, hankkeessa käytettävillä digitaalisilla alustoilla ja työkaluilla, kuten MIRO-oppimisympäristö, sähköpostitse sekä puhelimitse, paperisilla lomakkeilla, haastatteluissa sekä osallistujalistoilla. Edellä mainittua, kerättävää aineistoa mm. kyselyissä ja haastatteluissa, käsitellään luottamuksellisesti noudattaen hyviä tieteellisen käytännön mukaisia tutkimuseettisiä ohjeita. Näiden mukaisesti tutkimuksen tuloksista ei voida tunnistaa yksittäistä henkilöä. Kaikki projektin aikana kerättävät henkilötiedot käsitellään luottamuksellisesti kansallisen tietosuojalain (1050/2018) ja EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) edellyttämällä tavalla
5 Rekisterin tietosisältöRekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Projektiin osallistuvien: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoiteYrityksen nimi, toimiala ja yhteystiedot Projektin tilaisuuksien (mm. työpajat) osallistujalistat: henkilön nimi, yhteystiedot, yritysProjektin toimenpiteisiin kuten käytettäviin digitaalisiin alustoihin ja työkaluihin liittyvät käyttäjätiedot Muut projektin toteutukseen, yhteistyöhön sekä yhteydenpitoon liittyvät tiedot
6 KäsittelyperusteRekisteröidyn suostumus. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus. TeopuuKS-projektin toteutus, tiedon- ja aineistonkeruu sekä niiden hallinta. Ammattikorkeakoulujen lakisääteinen TKI-tehtävä ja TKI-työajan tilastointi viranomaisille
7 Säännönmukaiset tietolähteetRekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöiltä mm. projektin kyselyissä ja haastatteluissa, projektissa käytettävien digitaalisten alustojen ja työkalujen käyttäjätietojen myötä, projektin toimenpiteisiin liittyvissä, etäyhteydellä tai kasvokkain toteutettavissa tilaisuuksissa sekä muissa tilaisuuksissa tai yhteyksissä, joissa rekisteröity luovuttaa tietojaan. TeopuuKS-projektia toteuttavat ja siihen liittyvät henkilöt työskentelevät Jyväskylän ammattikorkeakoulussa, Jyväskylän koulutukuntayhtymä Gradiassa ja Suomen Metsäkeskuksessa.
8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelleTietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu rekisteröidyn kanssa. Tietoja ei siirretä EU:ta ETA:n ulkopuolelle. Tietoja käsittelee yllä mainittu rekisterinpitäjä. Projektin rahoittajan edellyttämiä tietoja voidaan luovuttaa projektin rahoittajalle raportoinnin yhteydessä, mm. osallistujatiedot ja tilaisuuksien osallistujalistat
9 Rekisterin suojauksen periaatteetRekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Manuaalisesti kerätty tieto tallennetaan sähköiseen muotoon ja tallennetaan palvelimelle (paperinen materiaali hävitetään). Projektin toimenpiteisiin liittyvistä julkaistavista tuloksista ja raporteista (mm. kyselyt, haastattelut, tilaisuuksien osallistujaluettelot) ei voida tunnistaa yksittäisiä vastaajia. Tietoja säilytetään projektin päättymisen jälkeen Jamkin tietoturvaohjeistuksen mukaisesti. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään luotettavalla ja asiaankuuluvalla tavalla. Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun määräävän lain velvoitteiden vuoksi tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään. Rekisterinpitäjän palvelimet sijaitsevat lukitussa ja pääsyvalvotussa konesalissa. Palvelimille pääsy on sallittu vain ylläpitäjille.
10 Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteeritRekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja omissa järjestelmissään/arkistoissaan hankkeen raportoinnin vaatiman ajan 1.1.2023–30.4.2026
11 Profilointi ja automaattinen päätöksentekoHenkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.
12 Rekisteröidyn oikeudetLisätietoa tietosuojavastaavasta ja rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta kerrotaan JAMKin tietosuojalausekkeessa ja Rekisteröidyn oikeudet-sivulla.