Tieteellisen tutkimusrekisterin tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste sisältää ne tiedot, jotka tulee kertoa tutkittaville käsiteltäessä henkilötietoja tieteelli-sessä tutkimuksessa sekä käsittelytoimista tehtävän selosteen tiedot. Henkilötietoja ovat sellaiset tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti esimerkiksi yhdistämällä yksittäinen tieto johonkin toiseen tietoon, joka mahdollistaa tunnistamisen. Tietosuojaselosteen avulla voidaan huolehtia rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuudesta. Osoitusvelvolli-suus on keskeinen periaate tietosuoja-asetuksessa ja tarkoittaa, että rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan noudattavansa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojaseloste voi toimia myös pohjana tutkit-taville annettavan informaation laatimiseen. Lisätietoa: EU yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) Tietosuojavaltuutetun toimisto

1 Tutkimuksen nimi Kyberturvallisuutta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille

2 Tutkimuksen rekisterinpitäjä Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy PL 207, 40101 Jyväskylä +358 20 743 8100

3 Tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako

Jamk Terveysala

4 Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä Esihenkilö, päällikkö Tytti Solankallio-Vahteri, terveysala

5 Tutkimuksen suorittajat Tiina Blek, lehtori, terveysala Johanna Lehosmaa, tuntiopettaja, terveys