Tietosuojaseloste – Julkaisutietojen tallennuspalvelut JUSTUS

(EU yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Päivitetty 24.4.2019

1 Rekisterin nimi

Julkaisutietojen tallennuspalvelu – JUSTUS

2 Rekisterinpitäjä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
PL 207, 40101 Jyväskylä
+358 20 743 8100

3 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa, yhteystiedot virka-aikana

Rekisteristä vastaava johtaja: Vararehtori Heikki Malinen

Prosessin omistaja ja rekisterin yhteyshenkilö: Kirjastonjohtaja Teemu Makkonen
Puh. 040 59 46587
etunimi.sukunimi[a]jamk.fi

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Jyväskylän ammattikorkeakoulun henkilöstön julkaisutilaston kerääminen ja toimittaminen VIRTA-julkaisutietopalveluun josta tietoa toimitetaan Juuliin sekä korkeakoulun omiin tilastoihin ja raportteihin. Justus-tiedonkeruu koskee kirjoitettuja julkaisuja (OKM:n julkaisutyypit A-E ja G, Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruukäsikirja)

5 Rekisterin tietosisältö

Järjestelmässä käsitellään julkaisujen tekijätietoja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistuksen mukaisesti (Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely – JUSTUS palvelukuvaus )

  • Tekijän etu- ja sukunimi
  • Organisaatiotieto, tekijän tulosyksikkö
  • ORCID- tutkijatunniste (ei pakollinen tieto)

Justuksessa ei voi muokata omaa profiiliaan ja siihen liittyviä tietoja.

6 Käsittelyperuste

Lakisääteinen tehtävä/velvoite.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan joko henkilöltä itseltään tai  toisen henkilön ilmoittamana. Kirjaston henkilöstö täyttää tietoja ilmoituksen tai muun seurannan perusteella.

Justuksessa voidaan hakea julkaisutietoja CrossRef-tietokannasta DOI-tunnisteella ja VIRTA-julkaisutietopalvelusta julkaisun nimellä.

8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n (CSC) toteuttama JUSTUS – julkaisutietojen tallennuspalvelu mahdollistaa julkaisutietojen syöttämisen ja niiden tallentamisen automaattisesti VIRTA-julkaisutietopalveluun.

Opetus- ja kulttuuriministeriö kerää korkeakoulujen julkaisutiedot VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta. OKM käyttää tietoja korkeakoulujen ohjauksessa, OKM:n raportoinnissa ulospäin ja horisontaalisessa yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa sekä suomalaisen korkeakoululaitoksen tilan kuvaamisessa. VIRTA-julkaisutietopalvelun tarkoitus on julkaisutietojen hyödyntäminen erilaisissa tutkijoille tarjottavissa palveluissa ja prosesseissa, esimerkiksi tutkimusrahoittajien hakemus- ja raportointipalveluissa ja muissa tutkijan käyttämissä sähköisissä palveluissa. Valtakunnallinen tietovaranto VIRTA – > Vipunen, Juuli, ORCID- tutkijatunniste. Jamk voi päättää tietojen hyödyntämisestä ja luovuttamisesta VIRTA-julkaisutietojärjestelmästä eteenpäin. Julkaisutietoja luovutetaan VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta tutkimustietovarantoon ja julkaistaan tiedejatutkimus.fi-sivustolla.

Jamkin sisäinen raportointi: Julkaisupalkkion maksatus tapahtuu Justuksen rekisterin raportin perusteella, johon kootaan tieto julkaisijan julkaisumääristä julkaisutyypeittäin.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto
Rekisteri ei tule sisältämään manuaalisesti kerättävää aineistoa

B ATK:lle talletetut tiedot

Kirjasto laatii ja ylläpitää henkilöstölle laaditut ohjeet. Ohjeet kirjaston intra-sivustolla.

Käyttäjätunnus edellyttää käyttäjän työsähköpostin rekisteröimistä Eduuni-palveluun. Käyttö HAKA-tunnistuksella.

CSC -Tieteen tietotekniikan keskus Oy on velvollinen huolehtimaan valtakunnallisesti keskitetyn Justus-palvelun asianmukaisuudesta, ylläpidosta, suojaamisesta, tietoturvallisuudesta ja tietojen säilyttämisestä Tilaajan lukuun. Justus-palvelussa ei ole otettu vielä kantaa siihen, kuinka kauan tieto säilyy ko palvelussa sen siirryttyä VIRTA-palveluun.

10 Tietojen säilyttäminen

Justus-palvelussa ei ole otettu vielä kantaa siihen, kuinka kauan tieto säilyy ko palvelussa sen siirryttyä VIRTA-palveluun.

11 Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoihin liittyvää automatisoitua profilointia ei tehdä.

12 Rekisteröidyn oikeudet

Henkilöstön itse rekisteriin syöttämät tiedot voi tarkastaa kirjautumalla palveluun voimassa olevilla verkkotunnuksilla. Hyväksyt julkaisut voi nähdä julkisessa Juuli-palvelussa.
Lisätietoa tietosuojavastaavasta ja rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta kerrotaan Jamkin tietosuojalausekkeessa ja Rekisteröidyn oikeudet-sivulla.