Tietosuojaseloste – JUSTUS – julkaisutietojen tallennuspalvelut

(EU -tietosuoja-asetus (2016/679), Henkilötietolaki 523/1999)

Päivitetty 5.1.2018

1 Rekisterinpitäjä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy

PL 207, 40101 Jyväskylä

+358 20 743 8100

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa, yhteystiedot virka-aikana

Teemu Makkonen, kirjastonjohtaja

PL 207, 40101 Jyväskylä

Puh. 040 59 46587

etunimi.sukunimi[a]jamk.fi

3 Rekisterin nimi

JUSTUS – julkaisutietojen tallennuspalvelu

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Jyväskylän ammattikorkeakoulun henkilöstön julkaisutilaston kerääminen ja toimittaminen VIRTA-julkaisutietopalveluun josta tietoa toimitetaan Juuliin sekä korkeakoulun omiin tilastoihin ja raportteihin. Justus-tiedonkeruu koskee kirjoitettuja julkaisuja (OKM:n julkaisutyypit A-E ja G, Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruukäsikirja)

Opetus- ja kulttuuriministeriön velvoittama JAMKin henkilöstön julkaisutietojen keräys.

5 Rekisterin tietosisältö

Järjestelmässä käsitellään julkaisujen tekijätietoja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistuksen mukaisesti (Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely – JUSTUS palvelukuvaus )

  • Tekijän etu- ja sukunimi
  • Organisaatiotieto, tekijän tulosyksikkö
  • ORCID- tutkijatunniste (ei pakollinen tieto)

Justuksessa ei voi muokata omaa profiiliaan ja siihen liittyviä tietoja.

6 Tietojen säilyttäminen

Justus-palvelussa ei ole otettu vielä kantaa siihen, kuinka kauan tieto säilyy ko palvelussa sen siirryttyä VIRTA-palveluun.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

JAMKin henkilöstön voi ilmoittaa omat tai toisen tekemät julkaisutiedot Justus-palveluun. Esimerkiksi kirjaston henkilöstö täyttää tietoja ilmoituksen tai muun seurannan perusteella.

Justuksessa voidaan hakea julkaisutietoja CrossRef-tietokannasta DOI-tunnisteella ja VIRTA-julkaisutietopalvelusta julkaisun nimellä.

6 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n (CSC) toteuttama JUSTUS – julkaisutietojen tallennuspalvelu mahdollistaa julkaisutietojen syöttämisen ja niiden tallentamisen automaattisesti VIRTA-julkaisutietopalveluun.

Opetus- ja kulttuuriministeriö kerää korkeakoulujen julkaisutiedot VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta. OKM käyttää tietoja korkeakoulujen ohjauksessa, OKM:n raportoinnissa ulospäin ja horisontaalisessa yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa sekä suomalaisen korkeakoululaitoksen tilan kuvaamisessa. VIRTA-julkaisutietopalvelun tarkoitus on julkaisutietojen hyödyntäminen erilaisissa tutkijoille tarjottavissa palveluissa ja prosesseissa, esimerkiksi tutkimusrahoittajien hakemus- ja raportointipalveluissa ja muissa tutkijan käyttämissä sähköisissä palveluissa. Valtakunnallinen tietovaranto VIRTA – > Vipunen, Juuli, ORCID- tutkijatunniste

JAMKin sisäinen raportointi: Julkaisupalkkion maksatus tapahtuu Justuksen rekisterin raportin perusteella, johon kootaan tieto julkaisijan julkaisumääristä julkaisutyypeittäin.

Ei säännönmukaisia tietojen siirtoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto
Rekisteri ei tule sisältämään manuaalisesti kerättävää aineistoa

B ATK:lle talletetut tiedot

Kirjasto laatii ja ylläpitää henkilöstölle laaditut ohjeet. Ohjeet kirjaston intra-sivustolla.

Käyttäjätunnus edellyttää käyttäjän työsähköpostin rekisteröimistä Eduuni-palveluun. Käyttö HAKA-tunnistuksella. Lisätietoa Justus-palvelun ohjeesta.

CSC -Tieteen tietotekniikan keskus Oy on velvollinen huolehtimaan valtakunnallisesti keskitetyn Justus-palvelun asianmukaisuudesta, ylläpidosta, suojaamisesta, tietoturvallisuudesta ja tietojen säilyttämisestä Tilaajan lukuun. Justus-palvelussa ei ole otettu vielä kantaa siihen, kuinka kauan tieto säilyy ko palvelussa sen siirryttyä VIRTA-palveluun.

8 Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyynnöt osoitetaan: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Kirjasto, Postiosoite PL 207, 40101 Jyväskylä. Käyntiosoite Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä, puh. +358 20 743 8100.

9 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Tarkastuspyynnöt osoitetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Kirjasto Postiosoite PL 207, 40101 Jyväskylä. Käyntiosoite Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä, puh. +358 20 743 8100.

10 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilöstön itse rekisteriin syöttämät tiedot voi tarkastaa kirjautumalla palveluun voimassa olevilla verkkotunnuksilla. Julkaisut tarkastetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeiden mukaisesti, jonka jälkeen ne joko hyväksytään rekisteriin tai hylätään. Hyväksyt julkaisut voi nähdä julkisessa Juuli-palvelussa.