Tietosuojaseloste Kyberturvallisuutta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille -tutkimus

1. Tutkimuksen tekijä:

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
PL 207, 40101 Jyväskylä
+358 20 743 8100

2. Tutkimuksen osapuolet ja vastuullinen johtaja:

Jamk/ terveysala, päällikkö Tytti Solankallio-Vahteri

3. Tutkimuksen suorittajat:

Tiina Blek, lehtori, terveysala
Johanna Lehosmaa, tuntiopettaja, terveysala

4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Annukka Akselin, tietosuoja@jamk.fi

5. Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa:

Tiina Blek, Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä, tiina.blek@jamk.fi, 040 7532091

6. Tutkimuksen luonne ja kestoaika:

Seurantatutkimus.

Tutkimuksen kestoaika 1.3.2023 – 30.6.2024. Henkilötietoja käsitellään aineistonkeruuajan (1.3.2023 – 31.1.2024) sekä analyysi- ja raportointivaiheen ajan (1.2.2024 – 31.12.2024). Tutkimuksen päättymisen jälkeen henkilötietoja sisältävä tutkimusaineisto hävitetään.

7. Henkilötietojen käsittelytarkoitus:

Työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Tieteellinen tutkimus. Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida hankkeessa suunnitellun koulutuksen vaikutusta osallistujan tieto- ja kyberturvallisuusosaamiseen. Tätä arviointitietoa käytetään raportoitaessa koulutushankkeen tuloksia rahoittajalle. Hankkeen tuloksia voidaan julkaista myös ammatti- ja tiedejulkaisuissa.

8. Henkilötietojen käsittelyperuste ja mitä henkilötietoja tutkimus sisältää:

Käsittelyperuste on tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi. Kerättävät tiedot ovat ikä, koulutustausta ja työkokemus sosiaali- ja terveysalalta. Henkilötietoja kerätään sähköisellä kyselylomakkeella. Tutkittavalla ei ole velvollisuutta toimittaa tarvittavia henkilötietoja, osallistuminen on vapaaehtoista.

9. Tietojen siirto/luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle ja tietojen siirto/luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei siirretä eikä luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolelle tai EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

10. Automatisoitu päätöksenteko, profilointi:

Automatisoidulla päätöksellä tarkoitetaan henkilön tiettyjen ominaisuuksien arviointiin tarkoitettua päätöstä, joka tehdään ainoastaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ja josta aiheutuu rekisteröidylle oikeudellisia vaikutuksia tai joka muuten vaikuttaa häneen merkittävällä tavalla. Esimerkkejä automatisoidusta päätöksenteosta ovat mm. luottokelpoisuuspäätökset ja profilointi. Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta automatisoidun päätöksenteon kohteeksi.
Tieteellisessä tutkimuksessa henkilötietojen käsittelyä ei käytetä osallistujia koskevaan päätöksentekoon.

11. Henkilötietojen suojauksen periaatteet:

Eettistä ennakkoarviointia ei ole tehty.

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot on suojattu käyttäjätunnuksella, salasanalla ja käytön rekisteröinnillä.

12. Pseudonymisointi ja anonymisointi
Tutkimuksessa on tarpeellista säilyttää tutkimusaineistot, jotta tutkimustulokset voidaan verifioida ja jo kerättyjä tutkimusaineistoja voidaan käyttää jatkotutkimukseen ja uusiin tieteellisiin tutkimuksiin. Tutkimusaineistot anonymisoidaan tai pseudonymisoidaan aina, kun se on mahdollista. Tutkimustulokset julkaistaan siinä muodossa, ettei yksittäinen henkilö ole yleisesti tunnistettavissa. Erityistapauksissa esim. kun haastatellaan kuvataiteilijoita heidän teoksistaan, voi olla perusteltua ilmaista tekijät.
Tässä projektissa/tutkimuksessa:
Aineisto anonymisoidaan aineiston perustamisvaiheessa (kaikki tunnistetiedot poistetaan täydellisesti, jotta paluuta tunnisteelliseen tietoon ei ole eikä aineistoon voida yhdistää uusia tietoja).

13. Tutkimukseen osallistuvan oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus:
• saada tietoa henkilötietojen käsittelystä, ellei laissa ole erikseen säädettyä poikkeusta
• tarkastaa itseään koskevat tiedot
• oikaista tietojaan
• poistaa tietonsa (ei sovelleta, jos käsittelyperuste on lakisääteinen tai yleisen edun mukainen tehtävä)
• rajoittaa tietojensa käsittelyä
• vastustaa tietojensa käsittelyä, jos käsittelyperuste on yleinen tai oikeutettu etu)
• pyytää itse toimittamiensa henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle, jos käsittelyperuste on suostumus
• peruuttaa antamansa suostumus
• henkilötietojen oikaisua/poistoa/käsittelyn rajoitusta koskeva rekisterinpitäjän ilmoitusvelvollisuus
• olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi (rekisteröity voi sallia automaattisen päätöksenteon suostumuksellaan)
• tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä tutkimuksen yhteyshenkilöön tai tietosuojavastaavaan. Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista antavat tutkimuksen yhteyshenkilö ja/tai tutkimuksen tietosuojavastaava. Jos henkilötietojen käsittely tutkimuksessa ei edellytä rekisteröidyn tunnistamista ilman lisätietoja eikä rekisterinpitäjä pysty tunnistamaan rekisteröityä, niin oikeutta tietojen tarkastamiseen, oikaisuun, poistoon, käsittelyn rajoittamiseen, ilmoitusvelvollisuuteen ja siirtämiseen ei sovelleta. Tutkimukseen osallistuvan oikeuksista poikkeaminen on tarpeen ja perusteltua, jos tutkimuksella on yleisen edun mukaiset tarkoitukset ja tutkimukseen osallistuvan oikeudet todennäköisesti estävät tarkoitusten saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti ja tällaiset poikkeukset ovat tarpeen näiden tarkoitusten täyttämiseksi.

Tässä tutkimuksessa rekisteröidyn oikeuksista ei poiketa.