Tietosuojaseloste- Varainhankinnan lahjoittajarekisteri

(EU -tietosuoja-asetus (2016/679), Henkilötietolaki 523/1999)

Päivitetty 8.2.2018

1 Rekisterinpitäjä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
PL 207, 40101 Jyväskylä
+358 20 743 8100

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa, yhteystiedot virka-aikana

Hallintojohtaja Mikko Salminen
PL 207, 40101 Jyväskylä
etunimi.sukunimi[a]jamk.fi

Puhelinvaihde: +358 20 743 8100

3 Rekisterin nimi

Varainhankinnan lahjoittajarekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on kerätä Opetus- ja kulttuuriministeriön vaatimat tiedot Jyväskylän ammattikorkeakoulun varainhankintakampanjassa lahjoittaneista. (OKM ohje OKM/2/500/2017).

Tietojen käsittely perustuu ammattikorkeakoululakiin, rahankeräyslakiin (255/2006) ja valtioneuvoston asetukseen rahankeräyksistä (503/2006).

5 Rekisterin tietosisältö

 • Henkilötunnus
 • Sukunimi
 • Etunimi
 • Organisaation nimi
 • Y-tunnus
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Lahjoituksen summa euroina

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Lahjoittajien tiedot kerätään sähköisen lahjoituslomakkeen ja paperisen lahjakirjan kautta.

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan verottajalle, opetusministeriölle sekä poliisihallitukselle. Tietojen luovutus perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön varainhankinnan ohjeistukseen (OKM/2/500/2017) ja rahankeräyslakiin (255/2006). Tietoja luovutetaan raportoinnin yhteydessä em. tahoille.

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilyttäminen

Lahjoittajan tiedot kerätään suojatulla verkkolomakkeella (Episerver), jolla kerätyt tiedot säilytetään JAMKin omalla palvelimella (Episerver kanta). Tiedot siirretään lomakkeelta lahjakirjalle. Lahjakirja toimitetaan lahjoittajalle paperisena. Paytrail….????

Järjestelmään pääsy on rajattu JAMKissa työtehtävien mukaisesti tietyille henkilöille. Järjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttöoikeudet päättyvät henkilön työsuhteen päätyttyä ja siirtyessä toisiin tehtäviin. Järjestelmään ei myönnetä ulkopuolisia käyttäjätunnuksia. Palvelimet sijaitsevat lukitussa tilassa ja varmenteet tiedoista otetaan säännönmukaisesti.

9 Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle. Tarkastuspyynnöt osoitetaan: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Mikko R. Salminen, PL 207, 40101 Jyväskylä.

Lisätietoja tarkastusoikeudesta: http://helpdesk.jamk.fi/fi/tietosuojaselosteet/

10 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.  Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti rekisterin yhteyshenkilölle. Tarkastuspyynnöt osoitetaan: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Mikko R. Salminen, PL 207, 40101 Jyväskylä.

11 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 • Julkisia henkilötietoja annetaan pyydettäessä nähtäväksi ammattikorkeakoululain (932/2014) ja osakeyhtiölain (324/2006) puitteissa.
 • Henkilötietoja luovutetaan pyynnöstä julkisuuslain (621/1999) 13 §:n ja 16 §:n 3mom. mukaisesti.
 • Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin määräytyy julkisuuslain 11 §:n nojalla.
 • Oikeus saada tietoja itseään koskevasta asiakirjasta määräytyy julkisuuslain12 §:n nojalla.
 • Henkilötietolain 26 §:n nojalla rekisteröidyllä on häntä itseään koskevientietojen tarkastusoikeus.

Asiakirjojen julksuudessa noudatetaan Lakia viranomiasen toiminnan julkisuudesta 621/1999 (24§) sekä erityislainsäädäntöä (Finlex).