Tietosuojaseloste – Todistuksen aitouden varmennuspalvelu

(EU -tietosuoja-asetus (2016/679)

Päivitetty 4.12.2018

1 Rekisterin nimi

Todistuksen aitouden varmennuspalvelu

2 Rekisterinpitäjä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
PL 207, 40101 Jyväskylä
+358 20 743 8100

Palveluntarjoajan tietosuojaseloste

3 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa, yhteystiedot virka-aikana

Rekisteristä vastaava johtaja: Vararehtori Heikki Malinen

Prosessista vastaava: Opiskelijapalveluiden päällikkö Kristiina Korhonen
Pääkäyttäjä: Opintosihteeri Jaakko Ijäs
etunimi.sukunimi[a]jamk.fi

4 Henkilötietojen käsittely ja sen tarkoitus

Tutkintotodistuksen aitouden varmentaminen. Aitoussuojaus näkyy todistuksessa kaksiulotteisena viivakoodina, joka sisältää digitaalisen varmenteen. Tutkintotodistuksen aitous varmennetaan lukemalla viivakoodi älypuhelimella palveluntarjoajan verkkopalveluun.

5 Rekisterin tietosisältö

 • Nimi
 • Henkilötunnus
 • Syntymäaika
 • Opiskelijanumero
 • Tutkinto-ohjelma
 • Opintoala
 • Organisaatio
 • Yksikkö
 • IP-osoite
 • Opinnäytetyön nimi
 • Opintosuoritusten arvosanat
 • Kielilausekkeet

6 Käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittelyperuste on lakisääteinen tehtävä/velvoite sekä rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot palveluun saadaan opiskelijahallintojärjestelmästä.

8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella Prime Authentication Solutions Finland Oy:lle.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri ei sisällä manuaalisesti kerättävää aineistoa.

Palveluntarjoajan suomalaisten asiakasorganisaatioiden tiedot ovat tallennettuna suomalaisessa palvelinsalissa. Tietoihin eivät pääse käsiksi ulkopuoliset osapuolet. Tietoliikenneyhteydet on salattu. Pääsyoikeus tietoihin on vain palvelun teknisellä ylläpidolla.

10 Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit

JAMK säilyttää pysyvästi opintorekisteriin liittyvät tiedot (Kansallisarkiston päätös AL/20757/07.01.01.03.02/2016 ).

Salausavain sijaitsee suojatussa dokumentissa QR-koodina. Dokumentin haltijan on toimitettava salausavain varmennusverkkopalveluun jokaisen varmennuksen yhteydessä, jossa sitä käytetään ainoastaan varmennuksen ajan. Salausavain poistetaan välittömästi verkkopalvelusta, kun varmennus on suoritettu.

11 Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoihin liittyvää automatisoitua profilointia ei tehdä.

12 Rekisteröidyn oikeudet

Lisätietoa tietosuojavastaavasta ja rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta kerrotaan JAMKin tietosuojalausekkeessa ja Rekisteröidyn oikeudet-sivulla.